Уеб портал за достъп до информация за съдебните дела
Рубрика "Описание"
ОПИСАНИЕ

Считано от 26.04.2018г. са премахнати рубриките:
 • Справка за лице
 • Справка за насрочени дела

Уеб порталът за достъп до информация за съдебните дела осигурява данни за:

 • Постъпили входящи документи за образуване на дела – дата на регистриране, страни, резолюции на съдията;
 • Образувани дела – дата на регистриране на входящия документ и вид, дата на образуване на делото и страни;
 • Проведени открити, закрити и разпоредителни заседания – дата и вид на заседание, резултат, диспозитив от съответния протокол
  Забележка! Диспозитив не се извежда, ако заседанието е проведено при закрити врата.
 • Постановени съдебни актове – вид и дата на съдебния акт, диспозитив;
  Забележка! Диспозитив не се извежда, ако съдебният акт не подлежи на публикуване в Интернет.
 • Постъпили жалби, протести, частни жалби и протести - дата на регистриране, резолюции на съдията, дата на изпращане в по-висша инстанция, дата на връщане и резултат от обжалването;
 • Постъпили в хода на съдебното производство документи – молби (за отлагане на дело, за поправка или допълване на решения, за приемане на допълнителни доказателства, за комулация, за изменение на мярката за неотклонение и други), писмени защити, заявления за промяна в обстоятелствата, действия на кредитори и длъжници и други;

Имената на физически лица – страни в съдебните производства се извеждат с инициали, а цифрите за ЕГН са заменени с текст "**********".

Към началото

След въвеждане за потребителско име и парола, за да се направи конкретна справка, от изведения списък се избира съответния съд.
Забележка! Когато в портала е включен само един съд, не е необходимо да се избира.

В зависимост от това с каква информация за търсене разполага потребителя, могат да се извършат следните справки:

 • Справка за дело/документ – за "Входящ документ" търсенето може да се извърши по номер и година на регистриране на документа, за дело – по вид, номер и година на образуване;
 • Справка по данни за дело на друга съдебна инстанция – по данни за вид, номер и година на дело на друга съдебна инстанция.

След потвърждаване на избраните критерии се извършва търсене и в зависимост от резултата се извежда търсената информация или съобщение, че липсва такава.

За достъп до информация за съдебни дела, които в деловодната система на съда са отбелязани като "Дело с ограничен достъп" се изисква ЕГН или Булстат/ЕИК на страна по съответното дело.

За достъп до файлове с протоколи и съдебни актове от електронната папка на избрано съдебно дело може да се използва рубрика "Електронна папка".

Информация за направените от потребителя справки може да се получи от рубрика "Справки за извършени услуги".

Към началото